Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAARDEER JE KWALITEIT

V.O.F. Waardeer je kwaliteit
Rikkertweg 6
7122 JB Aalten

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:
  1. WJK: V.O.F. Waardeer je kwaliteit
  2. Opdrachtgever: organisatie en naam ondertekenaar genoemd in offerte waar deze voorwaarden deel van zijn.
 2. Op elke overeenkomst tussen WJK en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN & GEHEIMHOUDING

 1. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WJK en een opdrachtgever.
 2. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met WJK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. Persoonlijke gegevens, verkregen tijdens de aanmelding van een training via onze website, bewaart WJK zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld (dit betreft naam- en adresgegevens voor de uitvoering van trainingsbijeenkomsten).
 5. Persoonsgegevens worden verwerkt in de database van Onderwijs Interim Desk B.V.
 6. Wij kunnen jouw informatie ook gebruiken voor het volgende:
 7. Je informatie sturen over onze diensten en producten die je bij ons afneemt of wilt afnemen;
 8. Je informatie te sturen omtrent activiteiten, evenementen en promotie van onze diensten en producten;
 9. Antwoorden op een contactformulier dat je bij Waardeer Je Kwaliteit hebt ingevuld;
 10. Opvolging geven aan binnenkomende verzoeken (e-mails, chats, telefoontjes, klantondersteuning);
 11. Voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, factuur, herinneringen;
 12. Contact opnemen om jouw mening te vragen over onze dienstverlening en producten.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN & OFFERTES

 1. De door WJK gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. WJK is aan de offertes gebonden als de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. WJK zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien door WJK of door WJK ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht voor opdrachtgever, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 5 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & DATA/TERMIJNEN

 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal WJK de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 2. In afwijking van lid 1 zal WJK geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan WJK kunnen worden toegerekend.
 3. De in de offerte opgenomen data/termijnen zijn leidend voor de voltooiing van de bepaalde werkzaamheden.

ARTIKEL 6 – FACTURATIE & INCASSO

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:
  1. Bij trainingen met open inschrijvingen vindt facturatie vóóraf plaats;
  2. Bij in company-trainingen hanteert WJK twee facturatiemomenten: 50% vóóraf en 50% achteraf.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke (incasso)kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 7 – ONDERZOEK, RECLAMES

 1. Klachten over de werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden zo gedetailleerd mogelijk en schriftelijk te worden gemeld, zodat WJK in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WJK de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal WJK slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

ARTIKEL 8 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. WJK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de overeenkomst WJK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Voorts zijn WJK en opdrachtgever ter zake gelijkelijk bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien WJK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien WJK aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de van de som van de getekende offerte. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. WJK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WJK.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet verwijtbaar is, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WJK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WJK niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Zij zijn al geïnspireerd

Wat anderen van ons vinden

  Henri Verheij

Een heldere praktische training over het waarderingskader. Het zet je op scherp, laat je reflecteren en levert je concrete en bruikbare handvatten voor jouw school. Prachtige materialen meegeleverd. Aanrader!!

Henri Verheij (interim directeur PO)

Loes Post

Deze training was een van de meest waardevolle trainingen die ik heb bijgewoond sinds ik werk in het onderwijs. Hoe vaak ik mensen tegen kom in het onderwijs die geen tot weinig zicht hebben op het waarderingskader, vind ik verbazingwekkend. Deze training raad ik dan ook iedereen aan, omdat het een fijne, leuke manier is om hier meer over te weten te komen. Het spel wat je meekrijgt is heel veelzijdig en biedt de mogelijkheid om ook anderen in dit onderwerp te enthousiasmeren. De training zelf was goed verzorgd en geregeld; een echte meerwaarde!

Loes Post (Teamleider PC Hoofdcollege- MAVO)

Rene van Eijk

Ik heb in de loop der jaren veel cursussen en 'eendaagsen' mogen volgen en vaak kwam ik erachter dat de kwaliteit te wensen overliet. Deze dag echter niet: kwaliteit over kwaliteit, beter kan je het niet hebben.

Rene van Eijk (interim directeur)

Angele van der Star Een super praktische training om vanuit spelvorm met je team of bestuurder, optimaal te (leren) communiceren over de eigen schoolse onderwijskwaliteit. De training en het spel bieden een handvat om inhoudelijk kennis te nemen van het onderwijsinspectiekader en geven je tegelijkertijd zicht op de stand van zaken van de onderwijskwaliteit van je school. Blinde vlekken worden zichtbaar waardoor je gezamenlijk de dialoog kunt voeren over de gewenste kwaliteitsontwikkeling en het effect daarvan op de leerlingen.


Angele van der Star (interim directeur/ bestuurder)